Constra - Legal

תנאי שימוש

  • מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
  • השימוש באפליקציה וגם באתר הנלווה על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
  • השימוש באפליקציה ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיה, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
  • הנהלת Constra רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לאפליקציה אם יפר את תנאי התקנון.
  • הנהלת Constra רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
  • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  • הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תעלה דרך האפליקציה או האתר. הנהלת Constra אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המוזנים במערכת.
  • כל אובדן או מחיקה של מידע מהאפליקציה או מהאתר הם באחריותך הבלעדית, הנהלת Constra לא מקבלת על עצמה כל אחריות בגין אובדן מידע, לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל אובדן או מחיקה של מידע מהאפליקציה, יחד עם זאת, הנהלת Constra תעשה כל מאמץ לסייע בשחזור מידע שהלך לאיבוד ככל שתידרש.
  • בכוונת הנהלת Constra כי השירות דרך האפליקציה והאתר יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת Constra להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת Constra להפסיק את השימוש באפליקציה ובאתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
  • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאפליקציה והאתר הם של הנהלת Constra.
  • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.